Postup pri vybavovaní sociálnej služby


  • Ak ste občan s trvalým pobytom v Ružinove, na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov na Mierovej 21, získate v Kancelárii prvého kontaktu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  • V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
  • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Môže ísť o formu sociálnej služby pobytovú alebo terénnu. Vyberiete si teda ten typ sociálnej služby, ktorý momentálne bude riešiť vašu sociálnu situáciu.
  • Prílohou žiadosti je tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť vaším zmluvným (obvodným) lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
  • Ďalšou prílohou je fotokópia aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške vášho dôchodku.
  • Kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa alebo iným lekárskym potvrdením, fotokópiou aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku doručíte na Miestny úrad do podateľne alebo zašlete poštou na adresu Miestneho úradu, Odbor sociálnych vecí, Mierová 21, 821 07 Bratislava.
  • Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
  • Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
  • Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
Dôležité kontakty
Tlačivá