Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava


vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:

vedúci odboru školstva, kultúry a športu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa zamerania pedagogika, školstvo, učiteľstvo
 • odborná prax – najmenej 5 rokov praxe v pedagogickej oblasti
 • riadiaca prax minimálne 2 roky
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy a školstva
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
 • bezúhonnosť


Kritériá výberu:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
 • práca s počítačom


Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie – vedúci odboru školstva, kultúry a športu MČ Bratislava-Ružinov“
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer


Ponúkaný plat:

 • podľa Zákona č.553/2003 Zz.

Termín nástupu:

 • dohodou


Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie – vedúci odboru školstva, kultúry a športu MČ Bratislava-Ružinov – neotvárať“ je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo zaslať  na adresu Miestny úard mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Viera Dedinská, Mierová 21, 827 05 Bratislava v termíne najneskôr do 8.11.2018


V Bratislave dňa 17.10.2018