Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu

pomocná kuchár/ka detí v detských jasliach

mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Základné vzdelanie alebo SOU
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - Registračný úrad VZ (to neplatí, ak je uchádzač vyučený v odbore)

 

 

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

 

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

 

Možnosť nástupu:  ihneď  alebo dohodou

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 30.04.2018

 

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21,  827 05 Bratislava,

e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava
Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava - Ružinov


Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č 448/2008
  alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti,
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce
 • vhodná aj pre absolventa

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu
 • spoľahlivosť

Znalosti:

 • základná znalosť Microsoft Office - Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis,

Možnosť nástupu:

 • dohodou , najneskôr september 2018

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 30.4. 2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. Beata Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

____________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta
na pozíciu zamestnanec stavebného úradu

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore min. 3 roky
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word, EXCEL
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:

 • dohodou

Termín nástupu:

 • dohodou

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 4.5.2018 na adresu:

 • Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne.