Voľné pracovné miesta

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť  Bratislava–Ružinov vyhlasuje

 

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Medzilaborecká 4, 82101 Bratislava

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 

1. Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

    -  kvalifikačné predpoklady  v súlade s §  7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.

    o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov,

-  získaná 1. atestácia

-   najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej

    správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

    zmien a doplnkov,

-  bezúhonnosť,

-  zdravotná spôsobilosť,

-  ovládanie štátneho jazyka.

   Iné požiadavky: 

 1. znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou,
 2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 3. práca s PC, (word, excel)
 4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona

      č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

 

Doklady k prihláške do výberového konania:

 

- overený doklad o požadovanom stupni vzdelania,

- osvedčenie o 1. Atestácii – overená kópia

- potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti,

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č.

   317/2009   Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch  a o zmene 

   a doplnení niektorých zákonov,

- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- štruktúrovaný  životopis,

- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,

  - vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).

 

Prihlášky žiadame zaslať do  7. 9. 2018  na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov

Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu

Mierová 21

827 05 Bratislava

 

     Prihlášky zasielajte poštou v  obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava“ s označením NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

 

Miesto a termín výberového konania:

    Bude uvedené v pozvánke. 

V ý z v a

 

na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

zamestnanec stavebného úradu

 

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore min. 3 roky
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word,  EXCEL
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:

 • 950,- € hrubá základná mzda bez osobného príplatku, v závislosti od praxe

Termín nástupu:

 • dohodou

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 31.8.2018 na adresu:

 • Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21,  827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

 

Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne.


__________________________________________________________________________________

Výzva

na obsadenie pracovného miesta na pozíciu referent Referátu územného plánu, Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy mestskej časti Bratislava-Ružinov


Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa – architektonického alebo stavebného smeru;

Kritériá výberu:

 • prax v odbore,
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti,
 • preukaz o odbornej spôsobilosti pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí („OSO") podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,,stavebný zákon") v znení neskorších predpisov je výhodou,
 • znalosť programu Word, Excel (Microsoft©Office),
 • bezúhonnosť.

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov.

Požadované odborné znalostí:

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • znalosť vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD,
 • znalosť vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. (nie je nutnou podmienkou).

Počítačové znalosti:

 • programy skupiny Microsoft Office, Outlook Express, GIMP (nie je podmienkou).

Informácie o pracovnom mieste :

 • vykonáva pôsobnosť mestskej časti v oblasti územného plánovania v rozsahu článku 42 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy,
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu zón,
 • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón,
 • obstaráva plánovacie doklady súvisiace s rozvojom mestskej časti,
 • zabezpečuje obstarávanie urbanistických štúdií a územných plánov zón prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
 • pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom miestnej, celomestskej a regionálnej úrovne súvisiace s územným plánovaním, vypracováva stanoviská z hľadiska územného plánu k investičným zámerom a územnoplánovacím podkladom na území mestskej časti,
 • vypracováva stanoviská z hľadiska územného plánu pre:
  proces posudzovania vplyvov na životné prostredie územné a stavebné konanie,
 • odňatie poľnohospodárskej pôdy,
 • predaje pozemkov, prenájmy, prevzatie do správy,
 • vypracováva písomné a poskytuje ústne územnoplánovacie informácie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Termín nástupu:

 • ihneď

Podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – zákon č. 553/2003 Z.z.
Hrubá základná mzda: 550-700 EUR bez osobného príplatku, v závislosti od praxe

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 14.09. 2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd Ing. Beáta Linhartová , Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk


__________________________________________________________________________________

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov


Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008
  alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

 
Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce


Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť


Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

 
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.


Možnosť nástupu: 
dohodou

 

Mzda: podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – Zákon č. 553/2003 Z.z.

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 10.08.2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk