Voľné pracovné miesta - výberové konania

 
Zamestnanec stavebného úradu
Referent Referátu životného prostredia a VPS, Odbor RR a ŽP
Opatrovateľ/ka detí v detských jasliach

V ý z v a

 na obsadenie pracovného miesta na pozíciu

zamestnanec stavebného úradu Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore vítaná
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word, EXCEL
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:

 • dohodou

Termín nástupu:

 • dohodou

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 21.5.2017 na adresu:

 • Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk


Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne. 

________________________________________________

Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
referent Referátu životného prostredia a VPS, Odbor RR a ŽP
mestskej časti Bratislava – Ružinov


Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Odborné VŠ vzdelanie – záhradníctvo, záhradná architektúra, botanika, fytotechnika, fytopatológia, arboristika

Kritériá výberu:

 • prax v odbore,
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • štylistická zručnosť,
 • bezúhonnosť.

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov.

Požadované odborné znalosti:

 • schopnosť posúdenia zdravotného stavu drevín a ich prevádzkovej bezpečnosti,
 • znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Počítačové znalosti:

 • programy skupiny Microsoft Office, Outlook Express, GIMP – nie je podmienkou.

Informácie o pracovnom mieste:

 • kontrola prevádzkovej bezpečnosti drevín, posúdenie ich zdravotného stavu a navrhovanie opatrení na ozdravenie drevín,
 • správa a údržba detských ihrísk,
 • príprava podkladov pre pasportizáciu zelene.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady, potvrdzujúce kvalifikačné predpoklady – diplom, maturitné vysvedčenie, doklady o absolvovaných školeniach, certifikáty.

Možnosť nástupu: ihneď.

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 24. 5. 2017

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd
Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava
e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk.

                                                                                                                                             Dušan Pekár
                                                                                                                                                 starosta

________________________________________________

Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava - Ružinov

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č 448/2008 alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín


Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti,
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce


Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu
 • spoľahlivosť


Znalosti:

 • základná znalosť Microsoft Office - Word, Outlook Express


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis,


Možnosť nástupu:

 • september 2017

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 12. 6. 2017

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. Beata Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk