Voľné pracovné miesta

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. 1. 2018.


Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
  • kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • získaná 1. atestácia,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.


Iné požiadavky:

 • znalosť rezortných predpisov a legislatívy školy s právnou subjektivitou,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • práca s PC,
 • osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.


Doklady k prihláške do výberového konania:

 • overená kópia dokladu o požadovanom stupni vzdelania,
 • overená kópia Osvedčenia o 1. atestácii,
 • potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).


Prihlášky žiadame zaslať do 17.11.2017 na adresu:


Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21
827 05 Bratislava


Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava.


Miesto a termín výberového konania:


Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej materskej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

__________________________________________________________________

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta na pozíciu
pomocný pracovník


Práca na TPP alebo dohodu. Ide o prácu pri Údržbe verejnej zelene, komunikácií a likvidácie odpadu pre MČ Bratislava-Ružinov. Hľadáme spoľahlivých pracovníkov. Volať len cez pracovne dni do 16:00 t.č.0911 083 883.

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.