Voľné pracovné miesta

Výzva

na obsadenie pracovného miesta na pozíciu
referent Referátu územného plánu, Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
mestskej časti Bratislava-Ružinov

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa – architektonického alebo stavebného smeru;

Kritériá výberu:

 • prax v odbore,
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti,
 • preukaz o odbornej spôsobilosti pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí („OSO") podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,,stavebný zákon") v znení neskorších predpisov je výhodou,
 • znalosť programu Word, Excel (Microsoft©Office),
 • bezúhonnosť.

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov.

Požadované odborné znalostí:

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • znalosť vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD,
 • znalosť vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. (nie je nutnou podmienkou).

Počítačové znalosti:

 • programy skupiny Microsoft Office, Outlook Express, GIMP (nie je podmienkou).

Informácie o pracovnom mieste :

 • vykonáva pôsobnosť mestskej časti v oblasti územného plánovania v rozsahu článku 42 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy,
 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu zón,
 • aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón,
 • obstaráva plánovacie doklady súvisiace s rozvojom mestskej časti,
 • zabezpečuje obstarávanie urbanistických štúdií a územných plánov zón prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
 • pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom miestnej, celomestskej a regionálnej úrovne súvisiace s územným plánovaním,
 • vypracováva stanoviská z hľadiska územného plánu k investičným zámerom a územnoplánovacím podkladom na území mestskej časti,
 • vypracováva stanoviská z hľadiska územného plánu pre: proces posudzovania vplyvov na životné prostredie územné a stavebné konanie,
 • odňatie poľnohospodárskej pôdy,
 • predaje pozemkov, prenájmy, prevzatie do správy,
 • vypracováva písomné a poskytuje ústne územnoplánovacie informácie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Termín nástupu:

 • ihneď

Hrubá základná mzda: 550-700 EUR bez osobného príplatku a navýšenia, v závislosti od praxe

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 30.06. 2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd Ing. Beáta Linhartová , Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

__________________________________________________________________________________________

Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov


Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008
  alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

Možnosť nástupu: dohodou

Hrubá mzda: 770,00 EUR v závislosti od počtu odpracovaných rokov

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 22.6.2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

_____________________________________________________________________________________


Výzva
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
pomocná kuchár/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Základné vzdelanie alebo SOU
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - Registračný úrad VZ (to neplatí, ak je uchádzač vyučený v odbore)

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

Možnosť nástupu: ihneď alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15.06.2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk