Voľné pracovné miesta - výberové konania

Riaditeľ Materskej školy, Medzilaborecká 4
Riaditeľ Materskej školy, Piesočná 2
Riaditeľ Materskej školy, Západná 2
Zamestnanec stavebného úradu
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. 7. 2017.


Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
  • kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • získaná 1. atestácia,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

 1. znalosť rezortných predpisov a legislatívy školy s právnou subjektivitou,
 2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 3. práca s PC,
 4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového konania:

 • overená kópia dokladu o požadovanom stupni vzdelania,
 • overená kópia Osvedčenia o 1. atestácii,
 • potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti, lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).

Prihlášky žiadame zaslať do 17. 5. 2017 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21
827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Miesto a termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej materskej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

_____________________________________________


V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Piesočná 2, 821 04 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. 9. 2017.

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
  • kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • získaná 1. atestácia,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

 1. znalosť rezortných predpisov a legislatívy školy s právnou subjektivitou,
 2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 3. práca s PC,
 4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového konania:

 • overená kópia dokladu o požadovanom stupni vzdelania,
 • overená kópia Osvedčenia o 1. atestácii,
 • potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).

Prihlášky žiadame zaslať do 17. 5. 2017 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21
827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Piesočná 2, 821 04 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Miesto a termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej materskej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

____________________________________________


V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Západná 2, 821 02 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. 7. 2017.

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 2. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
  • kvalifikačné predpoklady v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • získaná 1. atestácia,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

 1. znalosť rezortných predpisov a legislatívy školy s právnou subjektivitou,
 2. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 3. práca s PC,
 4. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), § 3 ods. 3 a 4 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Doklady k prihláške do výberového konania:

 • overená kópia dokladu o požadovanom stupni vzdelania,
 • overená kópia Osvedčenia o 1. atestácii,
 • potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • štruktúrovaný životopis,
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • vlastný projekt koncepcie riadenia materskej školy ( max. 2 strany ).

Prihlášky žiadame zaslať do 17. 5. 2017 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov
Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu
Mierová 21
827 05 Bratislava

Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Západná 2, 821 02 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo takto označenú obálku odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava.

Miesto a termín výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej materskej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

____________________________________________


V ý z v a

 na obsadenie pracovného miesta na pozíciu
zamestnanec stavebného úradu

 

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore vítaná
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word,  EXCEL
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:

 • dohodou

Termín nástupu:

 • dohodou

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 17.4.2017 na adresu:

 • Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21,  827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

 

Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne.