Voľné pracovné miesta

  V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a v súlade § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov mestská časť  Bratislava-Ružinov vyhlasuje

 

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Základnej školy, Kulíškova 8, Základnej školy, Medzilaborecká 11,  Základnej školy SNP,  Ostredková 14, Vrútocká 58 v  Bratislave

s predpokladaným nástupom 01. 07. 2019

 

 

a na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nevädzová 2 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01. 08. 2019.

 

 

Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:

1. Vysokoškolské vzdelanie požadované pre príslušný druh a stupeň školy v súlade

    s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady

    a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

    a odborných zamestnancov v znení zmien a doplnkov

2. Ďalšie predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

-   vykonanie prvej atestácie

-   najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej

    správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

    zmien a  doplnkov

-   bezúhonnosť v súlade s § 9 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 

    a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  zdravotná spôsobilosť  v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch 

    a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-   ovládanie štátneho jazyka

 

   Iné požiadavky: 

-  znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou

-  riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

-  práca s PC

 

 

Doklady k prihláške do výberového konania:

  - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

- overený doklad o požadovanom stupni vzdelania

- overený doklad  o absolvovaní prvej atestácie

- potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej činnosti

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti podľa § 10 zákona

  317/2009   Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch  a o zmene

  a doplnení   niektorých zákonov

- aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- štruktúrovaný  životopis

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

  - vlastný projekt koncepcie riadenia základnej školy ( max. 2 strany )

 

 

 

Prihlášky žiadame zaslať do 10. mája 2019 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov

Referát metodiky škôl, školských zariadení, kultúry a športu

Mierová 21

827 05 Bratislava

 

 

     Prihlášky zasielajte v  obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Základnej školy, Kulíškova 8, Základnej školy, Medzilaborecká 11, Základnej školy, Nevädzová 2, Základnej školy SNP, Ostredková 14, Základnej školy, Vrútocká 58, Bratislava“ (uviesť školu, o ktorú má uchádzač záujem) s označením NEOTVÁRAŤ alebo odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy, uviesť, o ktorú má uchádzač záujem, Bratislava“ – s označením NEOTVÁRAŤ

 

Miesto a termín výberového konania:

     Výberové konanie sa uskutoční v budove príslušnej základnej školy. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.