Voľné pracovné miesta

V ý z v a

na obsadenie voľného pracovného miesta zamestnanca na pozíciu právnik na referáte právnych služieb Odboru právneho a správy majetku mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa odbor právo 

 

Kritériá výberu:

 • minimálne dvojročná prax v odbore (viacročná prax, prax advokátskeho koncipienta alebo prax v advokácii výhodou),
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh, analytické myslenie,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie práce s PC a so systémami právnych informácií a judikatúry samozrejmosťou.

 

Náplň práce:

 • kompletná právna agenda mestskej časti

 

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok

 

Ponúkaný plat:

 • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

K žiadosti priložte:

 • profesijný štrukturovaný životopis, eventuálne pracovné referencie,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Možnosť nástupu: 1. 3. 2019

 

Kompletné žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo na e-mail: viera.dedinska@ruzinov.sk, a to v termíne do 21. 2. 2019.

Vybraní uchádzači budú telefonicky alebo mailom pozvaní na výberové konanie.

_____________________________________________________________________________________________

V ý z v a 

Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu zamestnanec stavebného úradu s podmienkami:

Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word,  EXCEL
 • bezúhonnosť
 • prax v odbore vítaná

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti :

 • Microsoft Office, Outlook Express – na úrovni užívateľ

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:

 • 1200

Termín nástupu:

 • dohodou


Záujemci sa môžu uchádzať o túto pozíciu zaslaním písomnej, príp. elektronickej žiadosti, spolu s profesijným štruktúrovaným životopisom, ktoré doručia na adresu:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Viera Dedinská, Mierová 21,  827 05 Bratislava, alebo zašlú mailom na viera.dedinska@ruzinov.sk najneskôr do 31.1.2019. 

Vybraní uchádzači budú telefonicky a mailom pozvaní na výberové konanie.


__________________________________________________________________________________________________


V ý z v a
na obsadenie voľného pracovného miesta na pozíciu
referent odboru vnútorných vecí - podateľne
v mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou

Kritériá výberu:

 • ovládanie PC na používateľskej úrovni
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné zručnosti
 • schopnosť tímovej práce
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania

 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Znalosti:

 • znalosť Microsoft Office - Word, Excel, Outlook Expres

Náplň práce:

 • zabezpečuje príjem  zásielok doručených  prostredníctvom poštového podniku, kuriérnej služby, podaní doručených do podateľne osobne,  elektronických zásielok doručených prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy, portálu elektronických služieb mesta Bratislavy, elektronickej podateľne, elektronickej pošty alebo elektronických služieb
 • v súlade s Registratúrnym  poriadkom triedi a  eviduje všetky došlé zásielky v elektronickom informačnom systéme správy registratúry a  zabezpečuje ich  rozdeľovanie
 • zabezpečuje odosielanie všetkých  zásielok,  roztriedi zásielky podľa spôsobu odoslania,  zapisuje ich  do poštových elektronických podacích hárkov
 • sleduje a vykazuje mesačné náklady na poštovné
 • obsluhuje telefónnu ústredňu MÚ

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • súhlas so spracovaní osobných údajov

Možnosť nástupu:  01. 03. 2019

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 05. 02. 2019

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov,  útvar personálnej práce a miezd, p. Ing. Dedinská, Mierová 21, 827 05 Bratislava, e-mail:viera.dedinska@ruzinov.sk