Voľné pracovné miesta
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava

vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:

vedúceho odboru školstva, kultúry a športu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • odborná prax - najmenej 5 rokov
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti

Kritériá výberu:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 • samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
 • práca s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie vedúci odboru školstva, kultúry a športu MČ Bratislava-Ružinov"
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie vedúci odboru školstva, kultúry a športu MČ Bratislava-Ružinov – neotvárať" je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo zaslať na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava v termíne najneskôr do 02.03.2018 

__________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Výzva
na obsadenie pracovného miesta na pozíciu
zamestnanec stavebného úradu


Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II stupňa - stavebného alebo právneho smeru

Kritériá výberu:

 • prax v odbore min. 2 roky
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť programu Word, EXCEL
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti:

 • znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: dohodou

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne
najneskôr do 19.2.2018 na adresu:

 • Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
 • e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk


Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom oznámený písomne.


__________________________________________________________________________________________________

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov


Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

Možnosť nástupu: dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 09.02.2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk

__________________________________________________________________________________________________

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
pomocná kuchár/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Základné vzdelanie alebo SOU
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - Registračný úrad VZ (to neplatí, ak je uchádzač vyučený v odbore)

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.


Možnosť nástupu: ihneď alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 16.02.2018

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Ing. Beáta Linhartová, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
e-mail: beata.linhartova@ruzinov.sk