Grantové programy

Možnosť uchádzať sa o granty schválilo 13.12.2016 miestne zastupiteľstvo uznesením č.388/XXII/2016. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov

O finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti Ružinov formou grantu sa môžu uchádzať právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia. Podmienkou je vypracovanie projektu, ktorého uskutočnenie prinesie istú formu rozvoja Ružinova. Aktivity, na ktoré je možné žiadať finančné prostriedky, musia byť z oblastí kultúrno - spoločenských aktivít - vzdelávania - telovýchovy, športu a mládeže - sociálnej oblasti - ochrany a tvorby životného prostredia - rozvoja komunitného života. Finančné prostriedky musia byť použité v tom roku, v ktorom boli pridelené, realizácia projektu nesmie prekročiť 15. november daného kalendárneho roka.

Právnická osoba ako žiadateľ o grant musí sídliť v Bratislave a činnosť vykonávať na území mestskej časti, resp. poskytovať služby jej obyvateľom. Fyzická osoba – podnikateľ ako žiadateľ  musí mať v Bratislave trvalý pobyt.

Nie je dôležité, či žiadateľ dostal od mestskej časti Ružinov dotáciu už v minulosti. Podstatný je nápad a prínos projektu pre Ružinovčanov. Minimálna výška dotácie na  jeden projekt je 500 eur a  maximálne môže  žiadateľ získať 5 000 eur.

Podľa VZN č. 07/2015  – o poskytovaní finančných dotácií (úplné znenie) §3 ods.1 sú žiadatelia povinní predložiť jednotlivé povinné prílohy spolu so žiadosťou.Keďže získanie výpisu z úradov trvá niekoľko dní, podajte si  žiadosti na jednotlivé úrady čo najskôr. Zároveň upozorňujeme žiadateľov o grant, aby si  zistili vlastníka pozemku (tam, kde je to potrebné - ide hlavne o žiadosti z oblasti životného prostredia) a priložili jeho súhlas k žiadosti o grant.