Prajem si od Mestskej časti Bratislava-Ružinov dostávať informácie na moje doleuvedené mobilné telefónne čislo

Prosím, zadajte vaše údaje:
Mobilné telefónne číslo
Oblasti záujmu
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: telefónne číslo za účelom informovania o vymedzených oblastiach záujmu v mestskej časti Ružinov prostredníctvom textových správ (sms) zasielaných na uvedené telefónne číslo. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala, maximálne však po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Tento udelený súhlas môže návštevník kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, Mierová č.21, 827 05 Bratislava, alebo zaslaním emailu na adresu ruzinov@ruzinov.sk Osobné údaje návštevníka sú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).