Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Zápis do ružinovských škôlok bude od 2. do 9. mája

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov ( predškoláci ) k 31.8.2018 a deti na základe rozhodnutia súdu.

Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

od 2. 5. – 9. 5. 2018 vrátane v čase určenom konkrétnou materskou školou.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

Podmienky prijatia

Do materskej školy možno prijať:

- dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré sú spôsobilé navštevovať materskú školu.

V návšteve materskej školy má právo pokračovať:

- dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

Prednostne sa prijímajú:

- deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov ( predškoláci ) k 31.8.2018;

- deti na základe rozhodnutia súdu;

Forma zápisu:

- deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy;

- vzor písomnej žiadosti je k dispozícii v materskej škole alebo je zverejnený na webovej stránke materskej školy;

- zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o spôsobilosti navštevovať materskú školu dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní;

Oznam o podávaní žiadostí

Zoznam MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Ružinov

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Dopravné obmedzenia