Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční počas 7. a 8. apríla.

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 bude:

 - 7. 4. 2017 (piatok )     od 14.30 h do 18.00 h

 - 8. 4. 2014 (sobota)      od 8.00 h do 12.00 h

Pri zápise dieťaťa  je potrebné predložiť:

-          rodný list dieťaťa

-          OP zákonného zástupcu

Informácie k zápisu prvákov

 


Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

Mestská časť Bratislava – Ružinov  je zriaďovateľom 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Všeobecne záväzným nariadením č. 34/2013 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava – Ružinov určila  školský obvod každej svojej základnej školy.

      Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

v znení neskorších predpisov zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia šiesty rok veku a deti, ktoré mali odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

     V súlade s platnou legislatívou žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku i v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa hlási.

     Ak dieťa nedosiahlo požadovanú školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Nultý ročník určený pre deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov  neotvára.

     V Základnej škole, Borodáčova 2 sa bude v prvom ročníku otvárať  jedna trieda špeciálnej triedy pre žiakov s ľahkými poruchami pozornosti alebo aktivity. V Základnej škole, Kulíškova 8 vždy v jednej triede 1. stupňa sú zriadené špeciálne triedy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

     V základnej škole, Ostredková 14 a Borodáčova 2 realizujú od 1. ročníka vyučovanie CLIL metódou.

     Každá naša základná škola zverejňuje oznam o zápise, rajonizáciu, rôzne propagačné letáky, ktorými zviditeľňuje svoju činnosť, krúžky... na budove školy, na rôznych verejných priestranstvách a na svojej webovej stránke. Základné školy pred zápisom vykonávajú návštevy materských škôl, organizujú Dni otvorených dverí.

     Oznam o zápise do 1. ročníka bude zverejnený i na budovách materských škôl spolu so školským obvodom jednotlivých základných škôl.

     V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na kmeňovú školu v SR spravidla v mieste trvalého bydliska. V nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky.

Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk