Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Ružinovčania môžu požiadať OLO o dotáciu na kontajnerové stanovištia

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO a. s.) na požiadanie Magistrátu hlavého mesta SR Bratislava vyčlenilo 200 tisíc eur na vybudovanie 20 až 25 stanovíšť pre kontajnery. Pre zefektívnenie odpadového hospodárstva môžu obyvatelia mesta Bratislava, teda aj Ružinovčania, požiadať o dotáciu maximálne 10 tisíc eur na vybudovanie polo-podzemného kontajnerového stanovišťa v ich okolí.

Cieľom je vybudovanie minimálne jedného stanovišťa polo-podzemných kontajnerov (PPK) v každej zo 17 mestských častí. Žiadateľom o poskytnutie príspevku môže byť okrem mestskej časti aj správca nehnuteľnosti, spoločenstvo vlastníkov a nebytových priestorov bytového domu, ktorý sa preukáže Zmluvou o výkone správy. Tak aj Ružinovčania môžu požiadať spoločnosť OLO a.s. o poskytnutie príspevku na vybudovanie jedného kontajnerového stanovišťa vo výške maximálne 50% preukázateľných nákladov na jeho vybudovanie, maximálne však 10 tisíc eur. Kupletné žiadosti musia byť predložené OLO do 1. augusta 2018.

Žiadosť o pridelenie finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PPK, so všetkými prílohami, pošlite e-mailom na: ppkbratislava@olo.sk  a zároveň poštou na adresu:
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

V prípade, že sa nenájde v niektorej z mestských častí záujemca o vybudovanie stanovišťa polo-podzemných kontajnerov, komisia OLO a.s. môže rozhodnúť o pridelení príspevku pre iného záujemcu z inej mestskej časti.

Viac informácií nájdete na stránke OLO a.s. https://www.olo.sk/ppkbratislava/

 

Záujemca predloží žiadosť o finančný príspevok OLO spolu s:

 • vypracovaným projektom vybudovania stanovišťa PPK (výkresová dokumentácia) a s vyčíslením nákladov na jeho realizáciu (rozpočet projektu)
 • potrebným stavebným povolením (ev. ohlásenie drobnej stavby) v súlade so stavebným zákonom a s uvedením termínu realizácie projektu.

 

Žiadosť o pridelenie finančného príspevku musí ďalej obsahovať:

 • Návrh lokality / pozemku na zriadenie stanovišťa PPK.
 • Preverenie inžinierskych sietí a splnenie požiadaviek na zriadenie stanovišťa podľa § 10a VZN č. 4/2016 v znení VZN č. 13/2016 a súhlasné stanovisko HMSR Bratislava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
 • Súhlasné stanovisko HMSR Bratislava, ktoré magistrát vydaná na základe stanovísk spoločnosti OLO a. s. dotknutej mestskej časti k umiestneniu stanovišťa PPK.
 • Súhlas všetkých správcov, príp. spoločenstiev, ktorí majú v súčasnosti na stanovišti kontajnery
 • Preukázanie majetkovo-právneho vzťahu k navrhovanému pozemku

 

Podmienky poskytnutia príspevku

 • Žiadateľ o poskytnutie príspevku môže byť len mestská časť, správca nehnuteľnosti, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, ktorý sa preukáže Zmluvou o správe.
 • Žiadateľ o finančný príspevok na vybudovanie stanovišťa PPK musí preukázať schopnosť zabezpečiť financovanie projektu v min. výške 50% celkových nákladov na vybudovanie.
 • Žiadateľ podá kompletnú žiadosť do 01.08.2018
 • Finančný príspevok môže byť poskytnutý tomu istému žiadateľovi na max. 1 projekt PPK v tej istej mestskej časti.
 • Úspešný žiadateľ umožní a sprístupní stanovište PPK v súvislosti s realizáciou sprievodných PR aktivít – napr. konanie tlačového brífingu, nafotenie/natočenie stanovišťa, resp. stavebných prác, prípadne ďalšie, na základe dohody so spoločnosťou OLO a.s. a hlavným mestom SR Bratislava.
Ružinovčania môžu požiadať OLO o dotáciu na kontajnerové stanovištia
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019