Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

POZOR! Čas zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta SR Bratislavy od 21. 6. 2017 od 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 3124/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

-          fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

-          zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiaru sa zároveň zakazuje:

-          odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) a § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

-          zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo s určením vyhliadkových terénnych miest s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

-          zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

-          udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

-          prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. Prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

-          vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe a v prípade potreby vybaviť tieto pracovné stroje aj účinným zachytávačom iskier,

-          označiť všetky ohniská a vstupy do lesov zákazom použitia otvoreného ohňa a zakladať ohne.

POZOR! Čas zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiarov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk