Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

Granty pre Ružinov

Žiadosti až do 5-tisíc eur môžete predkladať do 29. marca 2019.

Granty pre Ružinov

Žiadosti až do 5-tisíc eur môžete predkladať do 29. marca 2019.

 

Podporované oblasti:

 • kultúrno-spoločenské aktivity
 • vzdelávanie
 • telovýchova, šport a mládež
 • sociálna oblasť
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • rozvoj komunitného života

 

Termín predkladania žiadostí – do piatka 29. marca 2019.

Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr 15. novembra 2019.

 

Výška poskytovaného grantu:

 • minimálne 500 eur
 • maximálne 5000 eur

 

Čo potrebujete urobiť?

 • vypísať tlačivo Žiadosť o grant vrátane rozpočtu rozčleneného na položky
 • doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť v tlačenej podobe s originálmi povinných príloh a zároveň ju doručiť aj elektronicky na granty@ruzinov.sk
 • spĺňať ďalšie podmienky v zmysle §6 a §7 platného VZN https://bit.ly/2tCrC3v

 

Prioritné oblasti pre rok 2019:

Podpora a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

(žiaci so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a nadaní žiaci)

 • práca s deťmi
 • podpora integrácie týchto detí do lokálnych komunít
 • využívanie špecifických foriem a metód vzdelávania
 • podpora špeciálnych výchovných zariadení
 • pomoc rodinám
 • ochrana detí pred šikanou a násilím
 • podpora inklúzie v ružinovských MŠ a ZŠ

 

Podpora voľnočasových a mimoškolských aktivít a činností detí a mládeže

 • práca s mládežou
 • podpora činnosti inštitúcií, ktoré sa týmito aktivitami zaoberajú (komunitné, materské a detské centrá)
 • podpora dopravného vzdelávania
 • podpora vzdelávania o životnom prostredí
 • podpora aktivít na zveľadenie verejných priestorov pre deti a mládež
 • podpora budovania komunít dospelých s deťmi
 • kultúrne a športové aktivity pre deti a mládež

 

Celý text uznesenia - grantový program → http://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:5523

Žiadosť o grant  →  https://bit.ly/2XqcSCo

 

 

Granty pre Ružinov
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia